Årsmöte 2020

Ålands Djurskyddsförening r.f.

Årsmöte 17.6 2020

Närvarande: Carita Facius, Patricia Heikfolk, Petra Lundén, Johanna Hamnström, Maria Gustafsson, Anders Ahlström

§ 1.  MÖTETS ÖPPNANDE

  Mötet förklarades öppnat kl. 16.30.

§ 2.  MÖTETS ORDFÖRANDE, VICE ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH 2 PROTOKOLLJUST.

Johanna Hamnström valdes till mötets ordförande, viceordförande Anders Ahlström, sekreterare Petra Lundén, protokolljusterare Patricia Heikfolk och Maria Gustafsson.

§ 3.  MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Annons i Nya Åland två veckor före mötet (3.6.2020) konstaterar mötets lagenlighet och beslutförhet.

§ 4.  BOKSLUT, ÅRSBERÄTTELSE OCH REVISORNS UTLÅTANDE

Bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande godkänns.

§ 5.  FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUT, BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET

Mötet godkände fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.

§ 6.  FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2021

Medlemsavgiften under år 2021 blir 9 euro för vuxen och 2 euro för barn.

§ 7.  VAL AV ORDFÖRANDE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020

Patricia Heikfolk valdes som ordförande under år 2020.

§ 8. ÖVRIGA MEDLEMMAR I STYRELSEN

Resterande styrelsemedlemmar är Petra Lundén, Susann Lindholm, Johanna Hamnström och Maria Gustavsson. Tiia Gulbrandsen är ny i styrelsen för år 2020 och ersätter Mikael Nordman som avgår. Carita Facius kvarstannar i styrelsen men avgår från ordförandeposten.

§ 9.  VERKSAMHETSGRANSKARE OCH SUPPLEANT FÖR DENNA

Verksamhetsgranskare för år 2020 är Fredrik Dahlén och suppleant Sari Törnroos.

§ 10. STYRELSENS ÖVRIGA ÄRENDEN

Styrelsen hade inga övriga ärenden.

§ 11. MEDLEMMARS ÖVRIGA ÄRENDEN

         Inga övriga ärenden från medlemmarna.

§ 12. Mötet avslutades kl. 17.20.

Ort och tid som ovan

__________________________________ _____________________________________

Ordförande Johanna Hamnström Sekreterare Petra Lundén

________________________________       _______________________________

Protokolljusterare Patricia Heikfolk Protokolljusterare Maria Gustafsson