Årsmöte 2015

Ålands Djurskyddsförening r.f.
Årsmöte 26.3.2015

Närvarande: Carita Facius, Petra Andersson, Maria Gustafsson, Patricia Heikfolk, Fredrika Sjölund, Juta Kusneru, Johanna Hamnström, Anna Abrahamsson, Ursula Koponen, och Mikael Nordman

§ 1. MÖTETS ÖPPNANDE
Mötet förklarades öppnat kl. 18.00 och ordförande Carita Facius önskade alla välkomna.

§ 2. VAL AV MÖTETS ORDFÖRANDE, VICE ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH TVÅ
PROTOKOLLJUSTERARE
Carita Facius valdes till mötets ordförande, viceordförande Ursula Koponen, sekreterare Petra Andersson, protokolljusterare Anna Abrahamsson och Johanna Hamnström.

§ 3. MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Annons i Nya Åland två veckor före mötet konstaterar mötets lagenlighet och beslutförhet.

§ 4. BOKSLUT, ÅRSBERÄTTELSE OCH REVISORNS UTLÅTANDE
Bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande godkänns.

§ 5. FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUT, BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET
Mötet godkände fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.

§ 6. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2015
Medlemsavgiften blir oförändrad under år 2015; vuxen €15, barn €2, familj €20.

§ 7. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2015
Sittande ordförande Carita Facius valdes som ordförande under år 2015.

§ 8. ÖVRIGA MEDLEMMAR I STYRELSEN
Styrelsemedlemmar är Petra Andersson, Patricia Heikfolk, Maria Gustafsson, Susann Lindholm, Fredrika Sjölund och Mikael Nordman.

§ 9. VERKSAMHETSGRANSKARE OCH SUPPLEANT FÖR DENNA
Verksamhetsgranskarer för år 2015 är Greta Johansson och suppleant Helena Grönholm.

§ 10. ÖVRIGA ÄRENDEN FRÅN STYRELSEN
Styrelsen lät meddela att Djurens dag kommer ordnas lördagen den 8 augusti, och att frivilliga gärna får höra av sig om de kan hjälpa till.

§ 11. ÖVRIGA MEDLEMMARS ÄRENDEN
Ursula Koponen kom med förslaget att det vid utskick för betalning av medlemsavgift skulle finnas med ett giro där det finns antingen färdigt belopp eller ett tomt fält för frivillig donation. Detta kunde tänkas underlätta och göra så att fler ger frivilliga bidrag vid medlemsavgiftsbetalningen.

§ 12. Mötet avslutades kl. 19.00.

Ort och tid som ovan

Ordförande Carita Facius Sekreterare Petra Andersson

Protokolljusterare Johanna Hamnström Protokolljusterare Anna Abrahamsson