Årsmöte 2018

Ålands Djurskyddsförening r.f.

Årsmöte 28 mars 2018 kl. 18.00, Idrottsgården, Mariehamn

Närvarande: Carita Facius, Petra Andersson, Mikael Nordman, Johanna Hamnström, Jessica Törnroos, Catrin Karlsson

§ 1.  MÖTETS ÖPPNANDE

  Mötet förklarades öppnat kl. 18.00 och ordförande Carita Facius önskade alla välkomna.

§ 2.  MÖTETS ORDFÖRANDE, VICE ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH 2 PROTOKOLLJUST.

Carita Facius valdes till mötets ordförande, viceordförande Johanna Hamnström, sekreterare Petra Andersson, protokolljusterare Jessica Törnroos och Catrin Karlsson.

§ 3.  MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Annons i Nya Åland två veckor före mötet konstaterar mötets lagenlighet och beslutförhet.

§ 4.  BOKSLUT, ÅRSBERÄTTELSE OCH REVISORNS UTLÅTANDE

Bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande godkänns.

§ 5.  FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUT, BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET

Mötet godkände fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.

§ 6.  FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2018

Medlemsavgiften under år 2018 blir 9 euro för vuxen och 2 euro för barn.

§ 7.  VAL AV ORDFÖRANDE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018

Sittande ordförande Carita Facius valdes som ordförande under år 2018.

§ 8. ÖVRIGA MEDLEMMAR I STYRELSEN

Resterande styrelsemedlemmar är Petra Andersson, Patricia Heikfolk, Susann Lindholm, Johanna Hamnström och Mikael Nordman. Maria Gustavsson är ny i styrelsen för år 2018 och ersätter Lisa Östberg som flyttar utomlands.

§ 9.  VERKSAMHETSGRANSKARE OCH SUPPLEANT FÖR DENNA

Verksamhetsgranskare för år 2018 är Greta Johansson och suppleant Helena Grönholm.

§ 10. STYRELSENS ÖVRIGA ÄRENDEN

Styrelsen hade inga övriga ärenden.

§ 11. MEDLEMMARS ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden från medlemmarna.

§ 12. Mötet avslutades kl. 18.40.

 

Ort och tid som ovan

__________________________________ _____________________________________

Ordförande Carita Facius Sekreterare Petra Andersson

________________________________       _______________________________

Protokolljusterare Jessica Törnroos Protokolljusterare Catrin Karlsson